Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Komunikaty zobacz archiwum »

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)


Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi gm. Biała Rawska ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


I. Wymagania w stosunku do kandydatów ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157 poz. 1241 art. 54)

1) wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. Ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
* ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
* średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
* jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
* posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów
6. znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, o samorządzie gminnym, prawa pracy i umiejętność ich właściwego stosowania;

7. nieposzlakowana opinia;
8. znajomość obsługi komputera.

 

  1. wymagania dodatkowe :

    1. co najmniej dwuletni okres na stanowisku kierowniczym

2. co najmniej dwuletni okres na stanowisku głównego księgowego

3. znajomość modułów: finansowego SYMFONIA lub innego programu księgowego;
4. umiejętność pracy w zespole.


II. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku;

1) zakres odpowiedzialności:
1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym;
4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5. sporządzanie kalkulacji kosztów;
6. sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych (np.: VAT 7);
7. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej;
8. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówkę, w tym przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych
9. rozliczenia dot. dotacji,
10. opracowanie projektu budżetu,
11. bieżąca analiza realizacji budżetu,
12. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora

2) zakres uprawnień:
1. ma prawo żądać od innych pracowników informacji w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,
2. wnioskować do kierownika jednostki o określenie trybu, wg którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.


III. Wymagane dokumenty:


1. CV z dopisaniem klauzuli
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z póź. zm.)".
2. List motywacyjny
3. Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności
4. Świadectwo potwierdzające wykształcenie
5. Zaświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystaniu z pełni praw publicznych.


IV. Termin i miejsce składania dokumentów:


1. Termin: do 22.06.2015 r.
2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście w sekretariacie ZGKiM lub listem poleconym
3. Miejsce:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Żurawia 1, 96-230 Biała Rawska

Prosimy o dopisanie na kopercie:
"Konkurs na stanowisko głównego księgowego "

DODATKOWE INFORMACJE
1. Kontakt z Dyrektorem ZGKiM tel. kom. 609513435
2.  Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego)
3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2015 07:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: tlesiak
Ilość wyświetleń: 1157
16 czerwca 2015 07:56 (tlesiak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl