Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Akty prawne zobacz archiwum »

UCHWAŁA  Nr VI/60/15 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁEJ  RAWSKIEJ z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA  Nr VI/60/15

RADY MIEJSKIEJ w BIAŁEJ  RAWSKIEJ

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Biała Rawska.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2013 r poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 r poz.379, poz.1072) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593, z 2015 r poz.87) – Rada Miejska w Białej Rawskiej uchwala, co następuje:

 § 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny:

1) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110/120 l - 20 zł brutto

2) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l         - 35 zł brutto

3) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 l       - 150 zł  brutto

 2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny:

1) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110/120 l - 27 zł  brutto

2) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l         - 46 zł brutto

3) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 l       - 240 zł brutto

 § 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Biała Rawska za jednorazowe opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych w wysokości 25 zł brutto za m3 .

 § 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/250/13 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Biała Rawska.

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Rawskiej.

 § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2015 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Lesiak
Ilość wyświetleń: 763
07 maja 2015 09:00 Tomasz Lesiak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl