Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

UCHWAŁA NR XXXII/238/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA

z dnia 12 marca 2009 r.

 

w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Miejska Biała Rawska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tracą moc uchwały:

1) Nr XXIV/174/92 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białej Rawskiej;

2) Nr XXXVII/274/93 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 21 października 1993 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białej Rawskiej;

3) Nr X/51/95 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białej Rawskiej, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/174/92 Rady Miejskiej z dnia 16 czerwca 1992 r.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biała Rawska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej Biała Rawska:

 

Adam Stępniewski

 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXII/238/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA

z dnia 12 marca 2009 r.

STATUT

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ŻURAWI 1 GMINA BIAŁA RAWSKA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi, zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie:

1) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami);

2) ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późniejszymi zmianami);

3) ustawy o finansach publicznych z dnia 5 czerwca 2005 r. (Dz.U Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami);

4) uchwały Nr XXII/154/92 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zakład Budżetowy;

5) niniejszego statutu.

 

§ 2.

1. Zakład jest jednostką organizacyjną – Gminy Biała Rawska prowadzoną w formie zakładu budżetowego, nie posiadającej osobowości prawnej.

2. Zakład podlega Burmistrzowi Biała Rawska.

3. Siedziba Zakładu znajduje się w Żurawi 1, Gmina Biała Rawska.

Rozdział II

 

§ 3.

1. Zadaniem Zakładu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Biała Rawska, w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

2. Przedmiot i zakres działania Zakładu, obejmuje w szczególności:

a) świadczenie usług w zakresie dostaw wody,

b) obsługę i konserwację urządzeń technicznych, przeznaczonych do wykonywania usług w

zakresie dostaw wody,

c) świadczenie usług w zakresie oczyszczania miasta i gminy oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych,

d) odprowadzenie i oczyszczanie ścieków komunalnych,

e) utrzymanie kanalizacji, przepompowni, oczyszczalni ścieków,

f) prowadzenie prac konserwacyjnych i remontów urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczających,

g) kontrola zrzutu ścieków i odpadów stałych w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami oraz określenie warunków jakim powinny odpowiadać ścieki i odpady stałe,

h) prowadzenie cmentarza komunalnego i świadczenie usług pogrzebowych,

i) utrzymanie wysypiska śmieci i utylizacja odpadów komunalnych,

j) konserwacja i utrzymanie zieleni komunalnej i zadrzewień,

k) administrowanie komunalnymi zasobami lokalowymi i urządzeniami komunalnymi,

l) wykonywanie remontów i modernizacji dróg i chodników,

ł) prowadzenie działalności obejmującej usługi transportowe i sprzętowe na rzecz wykonywania własnych zadań i innych podmiotów,

m) świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w gaz bezprzewodowy,

n) prowadzenie inwestycji komunalnych,

o) inne usługi.

Rozdział III

 

§ 4.

1. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

2. Z rachunku Zakład może dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.

3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem. Plan finansowy Zakładu jest załącznikiem do uchwały budżetowej gminy.

4. Szczegółowy plan finansowy na wniosek Dyrektora Zakładu, zatwierdza Burmistrz Biała Rawska z kontrasygnatą skarbnika Miasta Biała Rawska.

5. Zakład budżetowy stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i rozchodów, podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

6. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku nie może przekraczać normatywu zapasów materiałów, powiększonego nie więcej niż o 1/6 części rocznych planowanych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

7. Zakład może zatrzymać część nadwyżki przychodów nad rozchodami, w wysokości stanowiącej równowartość dotychczas dokonywanych odpisów amortyzacyjnych oraz przeznaczenia jej na finansowanie remontów i inwestycji. Rozliczenie odpisów amortyzacyjnych następowałoby w okresach półrocznych lub zgodnie z decyzją Burmistrza.

8. Zmiany w planie finansowym zakładu mogą być dokonywane zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o gospodarce komunalnej i uchwałą budżetową gminy.

9. Kontrole prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem miasta i gminy, przeprowadza skarbnik Miasta Biała Rawska, rewident Zakładowy lub osoba upoważniona przez Burmistrza Biała Rawska na wniosek skarbnika.

 

§ 5.

1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym i każdorazowe zbycie, nabycie wymaga zgody Burmistrza Biała Rawska w ramach zwykłego zarządu mieniem komunalnym, a Rady Miejskiej zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.

2. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu, uprawniony jest dyrektor w granicach udzielonego przez Burmistrza Biała Rawska pełnomocnictwa.

3. W czasie nieobecności dyrektora Zakładu, do wykonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu uprawniony jest kierownik Zakładu w granicach udzielonego przez dyrektora Zakładu pełnomocnictwa.

4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Rozdział IV

 

§ 6.

1. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Biała Rawska.

2. Dyrektor Zakładu wyłaniany jest w drodze konkursu. Warunki konkursu, skład komisji określa Burmistrz Biała Rawska.

3. Dyrektor Zakładu kieruje działalnością Zakładu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego

przez Burmistrza Biała Rawska.

4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, potrzebna jest pisemna zgoda Burmistrza Biała Rawska.

 

§ 7.

1. Dyrektor kieruje zakładem pracy zgodnie z przepisami prawa i udzielonym pełno-mocnictwem przez Burmistrza Biała Rawska, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

2. Zadaniem dyrektora jest planowanie, organizowanie i podejmowanie działań najbardziej skutecznych do osiągnięcia wyznaczonych celów.

3. Dyrektor Zakładu kieruje Zakładem przy pomocy kierownika Zakładu, głównego księgowego podległych mu bezpośrednio komórek i stanowisk organizacyjnych.

4. Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje dyrektor Zakładu.

5. Kierownik Zakładu kieruje działalnością Zakładu w zakresie jego technicznej organizacji oraz zastępuje dyrektora Zakładu podczas jego nieobecności, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora Zakładu.

6. Głównego Księgowego powołuje, po wyłonieniu w drodze konkursu i odwołuje, dyrektor Zakładu.

7. Zadaniem głównego księgowego, jest ustalenie planów finansowych, prowadzenie ewidencji księgowej oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

8. Obowiązki Pracodawcy w stosunku do pracowników Zakładu, dokonuje dyrektor Zakładu.

9. Szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne oraz strukturę komórek organizacyjnych wraz z powiązaniami funkcjonalnymi i strukturalnymi, określa schemat organizacyjny i regulamin organizacyjny będący załącznikiem do niniejszego statutu.

10. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działań komórek organizacyjnych (regulamin organizacyjny), opracowuje dyrektor Zakładu i przedłoży do zatwierdzenia Burmistrzowi Biała Rawska w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały o zatwierdzeniu statutu.

Rozdział V

 

§ 8.

1. Kontrole i ocenę działalności Zakładu oraz pracy dyrektora, dokonuje Burmistrz Biała Rawska.

2. Kontrolę wewnętrzną w Zakładzie, sprawują:

a) dyrektor,

b) główny księgowy w zakresie spraw finansowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

c) komisja powołana przez dyrektora Zakładu, w miarę potrzeb.

3. Kontrolę finansową określa regulamin kontroli finansowej, przyjęty przez Zakład zarządzeniem dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 9.

1. Dyrektor Zakładu odpowiada za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

2. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor Zakładu przedstawia Burmistrzowi Biała Rawska propozycję zmian w statucie.

3. Zmiana statutu może być dokonana w trybie jego uchwalenia.

 

§ 10.

W Zakładzie mogą działać organizacje społeczne, stowarzyszenia branżowe, związki zawodowe.

§ 11.

Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej Biała Rawska, uchwalającej niniejszy statut.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2015 10:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Lesiak
Ilość wyświetleń: 1272
06 maja 2015 10:43 Tomasz Lesiak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl